ŽMOGAUS SVEIKATAI SVARBUS VEIKSNYS – APLINKOS ORO KOKYBĖ

Aplinkos oro kokybė vertinama lyginant išmatuotą teršalų koncentraciją su nustatytomis užterštumo normomis – ribinėmis vertėmis. Didžiausią įtaką miesto oro kokybei turi  kietosios dalelės (KD10 ir KD2,5), anglies monoksidas (CO), sieros dioksidas (SO2), azoto dioksidas (NO2), ozonas (O3). Jie veikia aplinką ir sveikatą patys arba sudarydami chemines reakcijas su kitomis medžiagomis.

2020 m. spalio 2 d. visos Lietuvos oro kokybės tyrimų stotys užfiksavo vidutinės 24 val. KD10 koncentracijos aplinkos ore ribinės vertės viršijimus. Paros ribinė vertė viršyta 2 – 3 kartus. Pagrindinė priežastis – tolimoji teršalų iš pietvakarinės Rusijos dalies, rytų Ukrainos ir Baltarusijos. Stiprus pietryčių-rytų krypties vėjas atnešė minėtų teritorijų gaisrų, laužų degimo produktus bei dirvožemio daleles, bendrą dulkių masę.

Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis, spalio 2 dieną kietųjų dalelių (KD10) koncentracija Naujoje Akmenėje siekė 126 μg/m3 ir viršijo paros ribines vertes (KD10 koncentracijos riba didesnė negu 50 μg/m3). Pagal teisės aktų reikalavimus vidutinė paros KD10 koncentracija neturi viršyti ribinės vertės daugiau kaip 35 dienas per metus. Naujoje Akmenėje registruotos 7 paros, kai buvo viršyta vidutinė paros KD10 koncentracija. Naujoje Akmenėje užfiksuota 35 μg/m3 kietųjų dalelių KD2,5. Sieros dioksido (SO2) vidutinė paros reikšmė išmatuota 11,2 μg/m3 (koncentracijos norma yra 125 μg/m3). Sieros dioksido (SO2) maksimalus vienos vienos valandos vidurkis registruotas 14,4 μg/m3 (norma yra 350 μg/m3). Gyventojams rekomenduojame vengti aktyvios fizinės veiklos; nedeginti atliekų.

Detalesnius oro kokybės tyrimų duomenis galima rasti AAA interneto svetainės http://gamta.lt nuorodoje ORO KOKYBĖ ŠIANDIEN.

Straipsnyje panaudota Aplinkos apsaugos agentūros informacija.

Parengė visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė Rūta Čijunskaitė

Random Posts