Žaliavalgių ir sveikuolių šventė

Ža­lia­val­gys­tė – tai dar vie­nas po­žiū­ris į pa­sau­lį, o prieš lei­džian­tis į eks­pe­ri­men­tus bū­ti­na kuo dau­giau su­ži­no­ti.

Šiais lai­kais ši ža­lia­val­gys­tės fi­lo­so­fi­ja spar­čiai įgy­ja pa­grei­tį – vis dau­giau žmo­nių, bur­da­mie­si į gru­pes, įsi­trau­kia į šį įdo­mų eks­pe­ri­men­tą, nes ieškant naujovių sma­gu su­tik­ti bend­ra­min­čių. Ža­lia­val­gys­tė la­bai po­pu­lia­ri Ame­ri­ko­je. Į lie­tu­vių na­mus ji at­ke­liau­ja la­bai lė­tai ir ne­drą­siai.

Šeštadienį Kruopiuose šurmuliavo penktasis „Žaliasis Kruopių šeštadienis“. Tradicija Kruopiuose tęsiama nuo paminklo atidengimo iškilmių 2012-aisiais iš šio krašto kilusiai ir Amerikoje išgarsėjusiai kaip želmenų sulčių panaudojimo žmonių sveikatinimui pradininkei pasaulyje Ann Wigmore (Onai Varapickaitei).

Biuro specialistai kvietė aplankyti „Sveikatos palapinę“, kurioje, šventės dalyviai, turėjo galimybę sužinoti savo kūno masės indeksą, visceralinių riebalų bei sudeginamų kalorijų kiekį, pasimatuoti arterinį kraujo spaudimą, sudalyvauti žalingų įpročių prevencinėje veikloje.

Didelį įspūdį paliko vietinės bendruomenės vieningas entuziazmas puoselėjant sveikuolių šventę. Visi šventės dalyviai buvo pavaišinti žaliavalgiškais įmantriais patiekalais, ne kiekvienas galėjo atspėti jų pagaminimo receptūrą.

Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistė Gitana Ribinkienė

 

 

 

Random Posts