Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras skelbia atranką administratoriaus pareigoms užimti.

 

Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras skelbia atranką administratoriaus pareigoms užimti.

Darbdavio siūlomas atlyginimas: pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (pareiginės algos baziniu dydžiu) – 4,7 (827,2 EUR neatskaičius mokesčių).

Darbo sutartis – neterminuota.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis, kurio metu gali būti pateikiamos ir praktinės užduotys.

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:

  • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
  • būti susipažinęs ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, teisės aktais, Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmenų aptarnavimą, dokumentų valdymą ir tvarkymą.
  • išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, žinoti dokumentų rengimo, jų apskaitos pagrindus bei teisės aktų rengimo tvarką, gebėti rengti, įforminti ir organizuoti dokumentų apyvartą pagal Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos standartus;
  • mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas; sugebėti dirbti savarankiškai, planuoti ir organizuoti savo veiklą;
  • turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių ir žinių, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu arba lygiavertėmis programomis, domėtis informacinių technologijų naujovėmis ir jas pritaikyti darbe;
  • išmanyti profesinės etikos ir tarnybinio protokolo reikalavimus.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. Asmens tapatybę, pilietybę ir amžių patvirtinantį dokumentą.
  2. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
  3. Gyvenimo aprašymą.
  4. Savo privalumų sąrašą, nurodant dalykines savybes, įgūdžius, reikalingus šioms pareigoms užimti.

Dokumentai dalyvauti atrankoje pateikiami nuo 2020 m. rugsėjo 18 d. iki 2020 m. rugsėjo 30 d. 15.45 val. įskaitytinai adresu: V. Kudirkos g. 27, Naujoji Akmenė (2 aukštas). Tel. pasiteirauti 8 606 92032 , el.p. inga.borusiene@akmenesvsb.lt

Random Posts